Algemene voorwaarden

Prisma Energielabels, is gevestigd aan de Loodwitmolen 12, 1703VD Heerhugowaard. De “Algemene Voorwaarden Prisma Energielabel” zijn van toepassing op Prisma Energielabels en zijn klanten.

Definities van deze Algemene Voorwaarden,

De persoon, in welk geval aanvrager, welke via Prisma Energielabels een energielabel heeft aangevraagd.

Overeenkomst

Alle overeenkomsten, tussen partijen en tussen klanten, zowel tezamen als afzonderlijk.

Opdracht

Een overeenkomst tussen de klant en Prisma Energielabel met betrekking tot het verlenen van een opdracht tot dienstverlening van de klant.

Opnamedatum

De datum waarop de gecertificeerde adviseur de woning en / of object op locatie komt opnemen / heeft opgenomen.

Energielabel

Het opnemen, verwerken en registreren van een energielabel voor een object door een gecertificeerde EP-W/B adviseur van Prisma Energielabel volgens, in overeenstemming met de NTA 8800, vigerende regelgeving en RVO. De geoffreerde prijzen van Prisma Energielabel zijn op basis van de basismethode, gelden alleen voor bestaande objecten / woningen. Een geldig energielabel en bijhorend certificaat kan alleen worden opgemaakt en afgemeld worden door en gecertificeerd adviseur onder licentie van een gecertificeerd BRL 9500 bedrijf.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Levertijd energielabel

Tijd in dagen vanaf de opdracht tot levering van het energielabel.

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Prisma Energielabels enerzijds en de klant anderzijds. Door de website te bezoeken, contact op te nemen of informatie aan te leveren, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden. Prisma Energielabels behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en / of te vervangen.

Offerte, Overeenkomst en Beleid

De offerte wordt op basis van de gegeven gegevens van de klant opgesteld. De klant is verantwoordelijk voor het correct en juist doorgeven van deze gegevens. Als blijkt dat de ingevoerde gegevens niet overeenkomen met de werkelijke situatie dan gaat de klant automatisch akkoord met de gemoeide meewerkkosten die in rekening gebracht worden. De klant kan de afspraak kosteloos annuleren tot uiterlijk 48 uur voor de dag van de opname. Indien de klant niet aanwezig is op de gemaakte opnamedatum en de adviseur geen toegang heeft tot het object, dan wordt de klant verantwoordelijk voor de gemaakte kosten door Prisma Energielabels zonder dat daar de uitvoering van de opdracht nog tegenover staat.

De opdracht kan alleen door Prisma Energielabels uitgevoerd worden als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens opgeeft in het aanvraagformulier / contactformulier. Prisma Energielabels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Prisma Energielabels streeft naar een levertijd van maximaal 2 weken, welke niet wordt gegarandeerd, maar niet als er een uitdrukkelijke en schriftelijke afspraak over is gemaakt.

Collectieve installatie

Heeft de woning blokverwarming of collectieve verwarming, hetzij overige collectieve installatie zoals zonnepanalen, ventilatie, tapwater of warmtepomp dan dient de klant op de opnamedag zorg te dragen dat bewijs aanwezig is welke installatie op basis van factuur dan wel dat toegang tot de ruimte waar de collectieve installatie is opgesteld. Indien de installatie niet bepaald kan worden in de tijd van de opname zal Prisma Energielabels volgens de NTA 8800 de meest conservatieve installatie aanhouden.

Aangeleverd bewijs

Als er tijdens de woningopname visueel niet kan worden waargenomen welke isolatie en / of installatie er is toegepast en de klant bewijs kan aanleveren dan zal dat worden meegenomen in het label. Volgens de NTA 8800 gelden slechts bestek en facturen met daarop het adres van de op te nemen woning als bewijs, offertes zijn geen bewijs.

De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier van de woning op te vragen, de gegevens die in het monitoringsbestand worden opgenomen, zullen worden geregistreerd bij RVO (de beheerder van het landelijk gegevensbestand van energieprestatie-rapporten).

Rechten opdrachtnemer

De opdrachtgever gaat akkoord dat er een opname controle onderzoek kan worden uitgevoerd door SKG-IKOB (certificerende instantie). Het niet meewerken aan dit controle-onderzoek kan leiden tot verwijdering van het energieprestatie-rapport van het te controleren gebouw uit het landelijke gegevensbestand.

Een volledig exemplaar van de certificaten van 1energielabel Koepel kunt u vinden op www.1energielabelkoepel.nl Het certificaat heeft alleen betrekking op het maken en afgeven van een energieprestatierapport.